Úhrada za pobyt - Detské jasle stolarka 2 SNV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa


V zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves

č. 01/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves,

o spôsobe a výške úhrad za socialne služby sú stanovené úhrady za pobyt detí v zariadení

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nasledovne:


1. Mesačná úhrada za dieťa s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi      140 €

2. Mesačná úhrada za dieťa s trvalým pobytom v inej obci                       205 €

3. Úhrada za stravovanie (desiata, obed, olovrant) je                                 1,17 €/deň


V prípade pobytu dvojčiat v zariadení uhradia rodičia príspevok na prevádzku iba za jedno dieťa.

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky